• Vedení účetnictví
 • Daňová evidence
 • Zpracování DPH
 • Daňové přiznání fyzických
  a právnických osob
 • Personalistika, mzdy
 • Zajištění styku s úřady

Služby

Vedení účetnictví Daňová evidence
   
Personalistika , mzdy Zpracování DPH
   
Daňová přiznání fyzických a právnických osob Zajištění styku s úřady
   

 

Vedení účetnictví, včetně roční účetní závěrky a daňového přiznání

Pravidelným zpracováním účetních agend podporujeme přehled podnikatele o finančních výsledcích jeho podnikání a firemním majetku.

Takovéto zpracování účetních agend obsahuje především kontrolu formální správnosti dokladů, jejich začlenění do knih, vyhotovení nezbytných doplňujících dokladů, vlastní zaúčtování dokladů, následné provedení logických kontrol všech vztahů a sestavení měsíčních přehledů o stavu majetku, nákladů a výnosů.

Při vedení účetnictví (podvojné účetnictví) nabízíme:

 •  vedení hlavní knihy, účetního deníku, analytické evidence
 •  evidence závazků a pohledávek, saldo, evidence majetku
 •  zpracování bankovních a pokladních dokladů
 •  aparát kontroly úhrad
 •  účetní tiskové a přehledové sestavy
 •  zpracvání účetních závěrek a cash flow
 •  zpracování přiznání k DPH
 •  záznamní povinnosti, dani z příjmu a ostatním daním
 •  zastupování na úřadech v ostatních daňových záležitostech

Vedení daňové evidence, včetně roční účetní závěrky a daňového přiznání

 •  zpracování bankovních a pokladních dokladů
 •  vedení peněžního deníku
 •  evidence závazků a pohledávek a evidence majetku
 •  faktury vystavené a přijaté
 •  daňové přiznání k DPH včetně povinných sestav
 •  aparát kontroly úhrad
 •  účetní tiskové sestavy a přehledové sestavy
 •  závěrkové operace – uzavření roku, počáteční stavy
 •  sestavení daňového přiznání k dani z příjmů - přehledy pro sociální a zdravotní pojištění

Veškeré prováděné služby a vytvářené sestavy daňové evidence lze přizpůsobovat specifickým požadavkům zákazníků.V případě Vašeho zájmu je samozřejmostí zastupování před státními institucemi jakými jsou finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny a další. Správné vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví) je základem fungující firmy. Pokud najdeme problém v daňové evidenci, upozorníme Vás na toto a zajistíme nápravu.

 

Vedení mzdové agendy

Externí zpracování mzdové agendy patří v dnešní době k časté službě, kterou využívají firmy pro své zaměstnance.
Nabízíme zpracování mezd:

 • personalistika – pracovní smlouvy, mzdové výměry
 • mzdy - zpracování
 • tiskové sestavy pro mzdy - čtvrtletní výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele dle vyhl. 125/
 • zaúčtování záloh a mezd
 • zpracování přehledů pro sociální správu a zdravotní pojišťovny
 • výpočet odvodů sociálního a zdravotního pojištění a záloh na daň ze závislé činnosti, případně daně srážené
 • zpracování hromadných příkazů k úhradě odvodů z mezd a výplat čistých mezd
 • vedení mzdových listů
 • vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • vypracování vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
 • vypracování vyúčtování daně srážkové daně z příjmů FO
 • vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech
 • zastupování klienta při kontrolách sociální správy, zdravotní pojišťovny nebo finančního úřadu

 

Zpracování DPH

V účetnictví je kompletně řešena problematika DPH v souladu s platnou legislativou.Zpracování dokladů do přehledů pro režim přenesení daňové povinnosti dle §92. Zajišťujeme pořízení dokladů s DPH v rámci EU i vztahů s tzv. "třetími" zeměmi, včetně všech specifik z těchto kontraktů vyplývajících. Poskytujeme Přiznání k DPH v tiskové i elektronické podobě, takže je možné jej následně odeslat na webové stránky MFČR. Tiskový výstup lze nastavit tak, že jej stačí podepsat a odevzdat na FÚ.

 

Daňové přiznání fyzických a právnických osob

Tato služba zahrnuje zpracování všech druhů daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob, k dani z příjmu právnických osob, k dani z přidané hodnoty, k dani silniční, k dani z nemovitostí, k dani z převodu nemovitostí, k dani dědické, k dani darovací a dalších souvisejících zákonných povinností.

 

Zajištění styku s úřady

Na základě plné moci zastupujeme klienta ve veškerých záležitostech před finančními úřady, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami a jinými institucemi

 

zpět..

Sídlo:

KWINDE s.r.o

V Jámě 1/699
110 00 Praha 1

Telefon a fax do kanceláře: +420 224 162 007
GSM: +420 602 79 11 55

Drahoslava Totzauerová
kontaktní osoba
totzauerova@kwinde.cz

kwinde@kwinde.cz